Jefrem Valentin Jarinko - Names - Orthodoxia

Jefrem Valentin Jarinko

 • Bishop, Berdjansk+Primorje UOC
 • Berdjansk
 • ul. Uljanovyh 23,
 • Berdjansk
 • 71118
 • UKRAINA
 • [380] 6153 47256+fax
 • berd_eparhiya@mail.ru
 • www.berdyansk.church.ua
 • * Kostilivka Zakarpatia. N10.2. Ephrem Syr.
 • Theol school Hust.
 • mon
 • diak
 • archim
 • Kandidat Theol Kiev, sekretar eparhia Hust.
 • ⊕ B Berdjansk+Primorje UOC
 • ORTHODOXIA gesandt aus Hi