Jefrem Valentin Jarinko - Names - Orthodoxia
1034

Jefrem Valentin Jarinko

 • Archbishop, Berdjansk+Primorje UOC
 • Berdjansk
 • ul. Uljanovyh 23,
 • Berdjansk
 • 71118
 • UKRAINA
 • [380] 6153 47256+fax
 • berd_eparhiya@mail.ru
 • https://www.eparhiya.com.ua/ * https://berdyansk.church.ua/ru/
 • * Kostilivka Zakarpatia. N10.2. Ephrem Syr.
 • Theol school Hust.
 • mon
 • diak
 • archim
 • Kandidat Theol Kiev, sekretar eparhia Hust.
 • ⊕ B (2018 A) Berdjansk+Primorje UOC
 • ORTHODOXIA gesandt aus Hi