Volodymyr Kostjantin Melnik - Names - Orthodoxia
1090

Volodymyr Kostjantin Melnik

 • Metropol, Volodymyr Volynskij+Kovel, UOC
 • Volodymyr Volynskij
 • vul. Soborna 27,
 • Volodymyr Volynskij
 • 44700
 • UKRAINA
 • [380] 3342 21864. 38573.
 • eparhia_w@ukr.net
  protoiyer.volodymyr@ukr.net
  ot.Sawa@i.ua
 • https://www.vv-orthodox.org/
 • * Nevir Volynia, N 7.2.
 • school Nevir
 • Tehnikum Pinsk
 • Soviet Army
 • Seminary Volynia
 • stud, teacher Academy Warszawa
 • mon Lavra Kiev.
 • diak Volodymyr V.
 • priest Volodymyr V.
 • igumen
 • archim.
 • B Šepitovsk+Slavutsk.
 • B Šepitovsk+Slavutsk
 • Akademia Kiev.
 • B, 2014 A, 2017 M Volodymyr Volynskij+Kovel, UOC