Volodymyr Kostjantin Melnik - Names - Orthodoxia

Volodymyr Kostjantin Melnik

 • Archbishop, Volodymyr Volynskij+Kovel, UOC
 • Volodymyr
 • vul. Soborna 27,
 • Volodymyr Volynskij
 • 44700
 • UKRAINA
 • [380] 3342 21864
 • eparhia_w@ukr.net starsenij@yandex.ru
 • www.vv-orthodox.org, www.volodimirvolynskiy.church.ua
 • * Nevir Volynia, N 7.2.
 • school Nevir
 • Tehnikum Pinsk
 • Soviet Army
 • Seminary Volynia
 • stud, teacher Academy Warszawa
 • mon Lavra Kiev.
 • diak Volodymyr V.
 • priest Volodymyr V.
 • igumen
 • archim.
 • B Šepitovsk+Slavutsk.
 • B Šepitovsk+Slavutsk
 • Akademia Kiev.
 • B, 2014 A Volodymyr Volynskij+Kovel, UOC