Petre Paata Tsava - Names - Orthodoxia

Petre Paata Tsava

  • Metropol, Čkondidi
  • Čkondidi
  • Čkondidis Monasteri, Terjola zakatedro Tadzari
  • Martvili
  • 3100
  • GEORGIA
  • [995] 32 303338, [995] 313 21338, 22308.
  • banned to service
  • * Samegrelo. N?
  • stud Economics Uni Tbilisi.
  • Seminar Tbilisi
  • chairman center Spirituality Culture Sno Kazbeki. igumen
  • mon.
  • diak.
  • priest.
  • ⊕ B Stepansminda.
  • A Stepansminda.
  • M Čkondidi
  • chairman Church Radio Tbilisi