Kyrillos Georgios Christakis - Names - Orthodoxia

Kyrillos Georgios Christakis

 • Metropol, Thessaliotis+Phanariophersala
 • mitropolitis@imthf.gr
 • * Kollines Arkadias. N18.1.
 • diak ;
 • diplom theol Athens.
 • ⊖ ;
 • Military Chaplain.
 • Chancellor Karditsa.
 • ⊕ ;
 • M Kythera,
 • M Thessaliotis
 • died.