Kyrillos Georgios Christakis - Names - Orthodoxia

Kyrillos Georgios Christakis

  • Metropol, Thessaliotis+Phanariophersala
  • mitropolitis@imthf.gr
  • * Kollines Arkadias. N18.1.
  • diak ;
  • diplom theol Athens.
  • ⊖ ;
  • Military Chaplain.
  • Chancellor Karditsa.
  • ⊕ ;
  • M Kythera,
  • M Thessaliotis
  • died.