Kallinikos Nikolaos Demenopoulos - Names - Orthodoxia

Kallinikos Nikolaos Demenopoulos

 • Metropol, Paros+Naxos
 • Paronaxia
 • Mitropolis,
 • Naxos
 • 843 00
 • GREECE
 • 0030-285-22400 (Metropolitan) 0030-285-22233 (Secretariat) Fax 0030-285-24600
 • paronaxias@otenet.gr
 • https://www.i-m-paronaxias.gr/paronaxia/
 • * Athens. N29.7. stud theol Ms iura Athens. military service, teacher religion Arsakion.
 • diak
 • archim hierokÄ“ryx, secretary Holy Synod.
 • ⊕ Metropolitan of Paronaxia