Nikiforos Psychloudis - Names - Orthodoxia

Nikiforos Psychloudis

  • Moni Vlatadon, Eptapyrgiou 64,
  • Thessaloniki
  • 546 34
  • GREECE
  • [30] 2310 209913, 991438. Xenonos 247492, bookshop 246357, fax 246349
  • diak Neapolis (M Dionysios) four years deacon Neapolis.
  • priest Vlatadon (M Panteleimon).
  • Phanar.
  • Ukraina Feast Pokrov.
  • ⊕ Phanar Istanbul B Amorion, abbott Vlatadon.