Photios Hatziantoniou - Names - Orthodoxia

Photios Hatziantoniou

  • Bishop, Malavi
  • Malawi
  • +30 697 9806293
  • bishopofmalawi@gmail.com
  • .
  • Chancellor of the Holy Metropolis of Irinopolis
  • Dean and Spiritual Father of the Holy Patriarchal Monastery of St Savvas
  • born Nikaio Attikis
  • elected B Malawi - new eparchy
  • B Malawi (Patr Theodoros)