Nikodimos Totkas - Names - Orthodoxia

Nikodimos Totkas

  • Bishop, Niloupolis
  • Niloupolis
  • B Niloupolis, assistant to the Patriarch