Nikodimos Dimitrios Totkas - Names - Orthodoxia

Nikodimos Dimitrios Totkas

  • Bishop, Niloupolis
  • Niloupolis
  • EGYPT
  • Berlin
  • diak
  • B Niloupolis, assistant to the Patriarch