Nektarios Antonopoulos - Names - Orthodoxia
523

Nektarios Antonopoulos

 • Metropol, Argolis
 • Argolis
 • 31 Blv. Konstantiniou
 • Navplion
 • 211 00
 • GREECE
 • 2752027328, 2752028645, 2752028361 (fax)
 • imargol1@otenet.gr
 • https://imargolidos.gr
 • * Naroussi N?.
 • diak
 • ⊖ by M Hieronymos Theben. hierokÄ“ryx Theben.
 • abbott Sagmata.
 • ⊕ M Argolis.