Bartholomaios Katsouris - Names - Orthodoxia

Bartholomaios Katsouris

 • Metropol, Mégara+Salamis
 • Mitropolis Odos Kourkouri,
 • Mégara
 • 191 00
 • GREECE
 • [30] 22960 2779-5, -4. fax 25972. Athens 2107 2273 75
 • * Athens. N11.6.
 • diplom theol Athens
 • Panaghia Myrtidiotissa Chios,
 • diak
 • ⊕ M Mégara+Salamis
 • died