Chrysostomos Georgios Karagunis - Names - Orthodoxia
1433

Chrysostomos Georgios Karagunis

 • Bishop, Mozambique
 • Mozambique
 • P.O.Box 01010 Polana Cimento B,
 • Maputo
 • MOZAMBIQUE
 • [258] 821 490481
 • naosgr@gmail.com
 • * in Tithorea Phthiotis
 • stud Hieratiki school Lamia, Anotera E. Athens, Fac theol Athens
 • diak
 • Hierokeryx Phthiotis, Peristerion
 • priest
 • protosynkelos Tripolis
 • cathedral Kairo
 • protosynkelos Tripolis
 • B Bereniki, auxiliary Tripolis
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.